Vår policy för din integritet

Vad lagrar vi och varför?

För att du ska kunna använda våra tjänster och för att vi ska kunna leverera vår information till dig behöver vi hantera dina personuppgifter som namn, adress, emailadress och telefonnummer.

Registrerade uppgifter

Exakt Redovisning AB kommer att förvara personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Vi har som regel att inte samla in och behandla känsliga personuppgifter till exempel information om hälsa eller etniskt ursprung. Du kan dock själv ha valt att lämna viss information. Genom att göra detta utgår vi ifrån att du samtycker till att vi behandlar dessa uppgifter i enlighet med de ändamål som anges i denna policy. Vi förutsätter därför att du vill att vi behandlar dessa uppgifter. Sjukintyg kommer inte bevaras längre än nödvändigt för att vi ska kunna ta ställning i ett enskilt ärende. I övrigt behandlas personuppgifter som du själv har valt att lämna.

Dina rättigheter

Du har i vissa fall rätt att begära information om, rättelse eller radering av dina personuppgifter och rätt att begära begränsning eller invända mot behandlingen. Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen om behandlingen. Det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dessa rättigheter.
Exakt Redovisning AB är ansvarig för de personuppgifter som samlas in för att kunna utföra anlitade tjänster.
För att uppdatera dina personuppgifter behöver du bara maila oss på info@exaktredovisning.se så löser vi det.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla våra tjänster, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera.
För att få dina uppgifter raderade ur våra system och register anmäler du det till oss på samma mailadress, info@exaktredovisning.se.
Personuppgiftsansvaret utövas av Exakt Redovisning AB som även har utsett ett personuppgiftsombud för att säkerställa att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och god sed. Personuppgifterna sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen. Vi kommer inte att föra din persondata vidare till tredje part.

Kontakta oss

Om du har några funderingar kring hur och varför vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss direkt på info@exaktredovisning.se.